@architect_masoud1374

architect_msoud1995 @architect_masoud1374

دروازه تاریخی شهر خوی
@architect_masoud1374

دروازه تاریخی شهر خوی

باز این چه شورش است  که در خلق عالم است 
بازاین چه نوحه و چه عزا  و چه ماتم است
@architect_masoud1374

باز این چه شورش است که در خلق عالم است بازاین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

برادری به تعداد نیست 
به وفاداری است؛ 
یوسف یازده برادر داشت... وحسین فقط یک عباس را 
سلام بر حسین و عباسش

ولادت حضرت عباس مبارک باد
@architect_masoud1374

برادری به تعداد نیست به وفاداری است؛ یوسف یازده برادر داشت... وحسین فقط یک عباس را سلام بر حسین و عباسش ولادت حضرت عباس مبارک باد